Метални стеги

Во понудата имаме метални стеги со различни димензии за ПП и ПЕТ ленти.

Ознака Вид на лентата Димензија на лентата
13 x 28 PP 13
16 x 28 PP 16
ORP 2100.13 PP/PET 13
ORP 2100.16 PP/PET 16

metalni-stegi